تماشای وینستون دوک و یحیی عبدالمتین دوم بیش از زنان سیاه پوست

شما جواب نمی گیرید ، تغییر دهید. به زنان سیاه پوست اعتماد کنید و گوش دهید.

برتری سیاه در اثر کامل [5145] جایزه های 51 NAACP تصویر بود. ریشه در مراسم معتبر امسال با بازیگران یحیی عبدالمطنین دوم و وینستون دوک روی فرش قرمز روی صحنه رفت. وقتی در مورد اعتماد به زنان سیاه پوست سؤال شد ، M'Baku و دکتر Manhattan به شما گفتند که چه چیزی را باید از قبل بدانید.

.