پنتاگون جوایز اسکار مایر مبلغ 102 میلیون دلار را برای سگ داغ جدید درجه نظامی اهدا کرد

این توله سگ هم بدست آورد. ما در مورد خردل ، دلپذیر ، حتی فلفل های داغ صحبت می کنیم. اما آیا این سگ گوشت گاو پیشرفته ترین گوشت محصور در میدان نبرد خواهد بود یا نمونه دیگری از زباله های دولتی است؟


این توله سگ هم به همه اصلاحات رسیده است. ما در مورد خردل ، دلپذیر ، حتی فلفل های داغ صحبت می کنیم. اما آیا این سگ گوشت گاو پیشرفته ترین گوشت محصور در میدان نبرد خواهد بود یا نمونه دیگری از زباله های دولتی است؟

می توانید The Topical را در Apple Podcasts ، Spotify ، Google Podcasts ، and Stitcher .

.