قانون گذاران کنتاکی بر حق وتو از قانون شناسه رای دهنده را رد می کنند

آوریل 16, 2020

جان سامرز دوم ( گتی ایماژ ) آیا جمهوری خواهان هنوز حتی زحمت می کشند تا واقعیت را پنهان کنند. آیا می خواهید مردم رأی دهند؟ در حالی که ملت در حال مبارزه با همه گیر جهانی است ، قانونگذاران کنتاکی تحت کنترل جمهوری خواهان فکر می کردند زمان مناسبی برای فشار آوردن قوانین جدید […]