معترضین "اقتصاد را باز کن" فقط به زندگی سفید اهمیت می دهند

آوریل 22, 2020

جیسون ردموند ([ Getty Images ) "به من آزادی بده یا به من مرگ بده" – برده داری آمریکا چیست؟ آیا این است؟ قطعه خاک پوشیده از استخوان های دور ریخته شده کسانی که در راه سرنوشت آشکار سفید ایستاده اند یا این قانون اساسی است؟ آیا این مجموعه ای از توده های درهم و […]